Học Laravel qua ví dụ + Full Code + Toàn Tập + Hướng dẫn tìm hiểu route PHẦN 1Phần 2:

Bai Tap:
https://gokisoft.com/tim-hieu-route-controller-view-trong-laravel.html

1. Hello World
2. Giải phương trình bậc 1
3. Hiển thị danh sách sinh viên

Link Source Code: https://github.com/tranvandiep/T1907A-Laravel

Bài giải:
https://gokisoft.com/video-laravel-tim-hieu-route-trong-laravel–hoc-lap-trinh-laravel-qua-vi-du-hello-world-axb0-hien-thi-danh-sach-sinh-vien.html

source

Reply


Build A Site Info